Föräldrapenning/föräldralön

Föräldrapenning

        

Du som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal har du rätt till extra pengar när du är föräldraledig, utöver den föräldrapenning du får av Försäkringskassan.

Föräldrapenningstillägg

Denna försäkring ersätter den tidigare föräldraersättningen som var reglerad i avtal. Nu ersätts den av en avtalsförsäkring och regleras genom AFA försäkring. Observera att det är andra regelverk som gäller. Du kan läsa mera nedan. Du som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal har rätt till extra pengar när du är föräldraledig, utöver den föräldrapenning du får av Försäkringskassan. Pengarna får du genom två olika avtalsförsäkringar:

Föräldrapenningtillägg - som ger 10 % av din lön i upp till sex månader.

Pensionsavsättning - en försäkring som sätter in pengar till din tjänstepension under den tiden du inte jobbar

Föräldralön

Föräldralön är inte inskrivet i avtalet utan något Södra erbjuder de anställda utöver avtalen. Södra betalar upp till 80 % av lönen på lönedelar som överstiger 10 basbelopp efter avräkning av försäkringskassans eller avtalsenliga ersättningar.

För att föräldralön skall utgå krävs en årsinkomst av 443 000 kr. Vid beräkning av skiftarbetares lön inklusive ob så används en schablonberäkning på ob tilläggen vilken utgör 32 % x månadslönen. Läs mera om detaljerna nedan.

Föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägget är en kollektivavtalad föräldraförsäkring som började gälla från och med den 1 januari 2014. Försäkringen lämnar kompletterande ersättning när man får föräldrapenning från Försäkringskassan. Den kompletterande ersättningen kallas föräldrapenningtillägg (FPT) och betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller till 18 månader efter adoptionstillfället. Ersättningen är 10 % av den lön som din föräldrapenning beräknas på. För att få tillägget ska du innan barnets födelse/adoption ha varit anställd i minst 12 månader under de senaste fyra åren hos en eller flera arbetsgivare som har FPT-försäkringen.
Om du varit anställd:

  • minst 12 månaders anställningstid har
  • du rätt till högst 60 dagar med FPT
  • minst 24 månaders anställningstid har du rätt till högst 180 dagar med FPT
  • Du måste själv ansöka om föräldrapenningtillägget. Det gör du hos AFA Försäkringar Pensionsavsättning Under den tid du är föräldraledig betalar arbetsgivaren inte in några pengar till din avtalspension. Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal är det istället en avtalsförsäkring som träder in och betalar in pensionspengarna.
    Försäkringen gäller om du:
  • är föräldraledig och tar ut föräldrapenning
  • får graviditetspenning
  • har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Försäkringen gäller inte när du får tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB) eller vid de så kallade pappadagarna. Du kan ansöka om pensionsavsättningen i efterhand om du varit föräldraledig i någon period sedan 2000-01-01. Du måste själv ansöka om pensionsavsättningen. Det gör du hos AFA Försäkringar
Föräldralön

Södra erbjuder tillsvidareanställda i Sverige föräldralön motsvarande 80 procent av lönedelar som överstiger 10 basbelopp (år 2016= 443 000 kronor per år) efter avräkning av försäkringskassans eller avtalsenliga ersättningar.
Reglerna är desamma för kvinnor och män.
Föräldralön utbetalas vid sammanhängande ledighet om minst 30 kalenderdagar och under högst 180 dagar per barn (d v s totalt inklusive ersättning enligt avtal).
Medarbetare ska meddela lönekontoret på vilket sätt föräldralönen ska utbetalas.
Föräldralönen kan tas ut som hel- eller halvdag.
För att få del av föräldralönen fordras en tillsvidareanställning.
Försäkringskassans utbetalning av föräldrapenning på sjukpenningsnivå gäller som underlag för utbetalning av föräldralön.
Pappaledighet (10 dagar), "lägstanivå" i 90 dagar, tillfällig föräldraledighet samt havandeskapsledighet utgör inte underlag för föräldralön.
Vid förändring av avtal och försäkringskassans regler avseende ersättningsnivåer eller omfattning ska Södras regler ändras.
Vid förändrad inkomst eller sysselsättningsgrad i samband med barns födelse gäller försäkringskassans regler.
Föräldralön upphör fr o m det datum då anställd säger upp sin anställning inom Södra.
Ytterligare information får du av ditt lönekontor.