Medlemsförmåner

Förmåner

Tandvårdskassa

Regelverk

§ 1 Ersättningen utbetalas endast för tandvård utförd av legitimerad tandläkare eller profylaxpersonal anslutna till tandvårdsförsäkringen.

§ 2 Endast för sådan tandvård som regleras i tandvårdstaxan ersätts med 60 % av patientavgiften mot uppvisande av kvitto med verifierad behandling och kostnad. Ersättning utbetalas även för så kallat friskvårdsavtal.

§ 3 Endast medlemmar med en tillsvidareanställning på Södra Cell Värö äger rätt att bli medlemmar i Pappers avd 9 tandvårdskassa.

§ 4 För medlemskap i tandvårdskassan gäller att anmälan måste ske inom sex månader räknat från första dagen av medlemskap i Pappers avd 9.

Medlem som inte fyllt tjugo år skall under första halvåret av det kalenderår medlemmen blir tjugo år meddela om man är intresserad av att gå med i tandvårdskassan, annars gäller ordinarie karensregler.

§ 5 För ny medlem i Pappers avd 9 som tackar nej till medlemskap i tandvårdkassan och som senare ansöker om medlemskap gäller en karenstid på 24 månader, räknat från inträdesdatum, innan ersättning utbetalas.

§ 6 Utträde ur tandvårdskassan räknas från dag då anmälan görs eller medlemskap i Pappers avd 9 upphör.

§ 7 För medlem som på egen begäran utträder ur tandvårdskassan och som senare på nytt ansöker om inträde gäller en karenstid på 60 månader räknat från nya inträdesdatumet innan ersättning utbetalas.

§ 8 Avgiften för medlemskapet i tandvårdskassan är 0 kr per månad.

§ 9 Avgiften inbetalas genom löneavdrag för medlemmar anställda på Södra Cell Värö. Vid långtidsfrånvaro inbetalas avgiften månadsvis, i förskott, via bankgiro. För medlemmar ej verksamma på Södra Cell Värö sker inbetalning via bankgiro halvårs eller helårsvis i förskott. Medlem, som för viss månad inte inom två månader därefter erlagt avgift utesluts ur tandvårdskassan.Utesluten medlem äger rätt att åter inträda i tandvårdskassan enligt karensreglerna § 8.

§ 10 Ovanstående regelverk för medlemskap i tandvårdskassan gäller tills vidare. Ändringar kan endast genomföras efter beslut av styrelsen för Avd 9 och eller avdelningsmöte i Pappers avd 9.

§ 11 Om särskilt skäl att avveckla tandvårdskassan föreligger, kan beslut fattas av avdelningsmöte i Pappers avd 9. Frågan måste anges i kallelsen.

Förklaringar:

Endast för sådan tandvård som regleras i tandvårdstaxan: Sådan vård som inte regleras är tandvård av kosmetisk karaktär. Exempelvis blekning av tänderna, utsmyckningar etc. Både kvitto och vad som är gjort skall handläggaren av tandvårdskassan ha innan utbetalning. De som inte är 20 år i dag har fri tandvård och därför finns det ett särskilt regelverk kring detta.


Stiftelsen Skåregärde

Sök rese och studiestipendier

I början av 1970 talet donerade ägarna till en fastighet belägen i Hällesåker en fastighet till Pappers Avd 9 Värö. Som i samband med gåvan bildade en stiftelse, Skåregärde, vilket är fastighetens namn. Anledningen till donationen finns att läsa i berättelsen som är länkad nedan. Fastigheten är på lite mer än 80 ha, det mesta skog. På 1990 talet avyttrades husen på fastigheten. Dessa medel plus de inkomster som fastigheten inbringar skall vi i Pappers bland annat använda som stipendier till medlemmarna i Pappers Avd 9 Värö.

Styrelsen för stiftelsen Skåregärde skall inom ramen för gåvobrevets intentioner handlägga ingiven ansökan om stipendier enligt nedanstående regler.

  1. Stipendier kan sökas av medlem i Pappers Avd. 9 Värö som fullgjort sina skyldigheter enligt förbundets stadgar.
  2. Stipendier kan sökas för fackliga eller andra studier som inte är att betrakta som studiecirklar eller kvällskurser*.
  3. Stipendier utbetalas efter att studierna fullföljts och/eller efter varje läsår.
  4. Resestipendier kan sökas för resor vars syfte är att bedriva fackliga studier eller studier som har bäring på skog och skogsbruk.
  5. Ansökan om studie eller resestipendier skall vara styrelsen för Skåregärde stiftelse tillhanda senast den 10 juni varje år.