Medlems och avtalsförsäkringar

     

Pappers hemförsäkring

Hemförsäkringen gäller alla medlemmar som inte reserverat sig och den ingår i medlemsavgiften till förbundet. Försäkringen gäller om ditt hem drabbas av olyckor, skador, inbrott och brand.

Den innehåller också en reseförsäkring som gäller under 45 dagar. I försäkringen finns ingen beloppsgräns för lösöre. Dokumentera ditt lösöre genom förteckningar eller fotografier och förvara på säker plats. Det underlättar vid reglering av eventuell skada.

Försäkringen gäller alla som är folkbokförda på samma adress som den försäkrade. Försäkringen kan kompletteras med resklar. I vilken avbeställningsskydd m.m ingår.

Om två personer i samma hushåll har en hemförsäkring genom sitt fackliga medlemskap och som ingår i fackavgiften, omfattas man också av en Allriskförsäkring utan kostnad, samt en del höjda belopp i hemförsäkringen.

Pappers olycksfalls och grupplivförsäkring

Alla medlemmar i förbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring på fritiden. Om en medlem råkar ut för olycksfall på sin fritid som medfört läkarvård så utges en olycksfallsersättning på minst 700Kr Vid mer än 8 dagars akut sjuktid utges akutersättning. Övriga moment som kan utgå är ersättningar för tandskador, kroppsskada, sjukhusvistelse, medicinsk invaliditet, rehabilitering vid olycksfall samt övriga kostnader. Nytt är också att en krisförsäkring ingår.

Medlemmar i Pappers avd 9 Värö har dessutom en gruppliv och sjukförsäkring som heter GF 14000-009 vilket innebär följande:
Livförsäkring på 6 basbelopp. Basbeloppet för 2018 är 45 500 Kr.
Sjukförsäkringen har 90 dagars karens. Ersättningen är 5 % av ett basbelopp per månad. Ersättningen betalas ut under högst 18 månader vid arbetsoförmåga. Kostnadsersättning på 2215 Kr utbetalas efter 90 dagars arbetsoförmåga. Anmälan sker via din Pappers avd 9.

Därutöver finns en Diagnosförsäkring. Vid allvarliga namngivna diagnoser utges ett ekonomiskt engångsbelopp, f.n. 50 000 Kr. (Ex. Malign cancer, akut hjärtinfarkt, stroke, diabetes, parkinson mm)

Medlem kan medförsäkra sin make/maka/sambo i ett liknande försäkringspaket som kallas GF 13000-90. Kontakta avdelningens expedition för pris och detaljer.

Pappers barngrupplivförsäkring

Barn till medlemmar i Pappers omfattas av en grupplivförsäkring till och med 18 års ålder. Försäkringen gäller under förutsättning att barnen är bosatta i Norden. Om medlems barn avlider ger den ersättning med ett halvt basbelopp, t ex för begravningskostnader.

Medlemsbarn

Medlemmar i Pappers avd 9 har rätt att teckna sjuk och olycksfallsförsäkringen "Medlemsbarn". Premien för 2018 är från 146 Kr per månad och barn beroende på valt belopp i försäkringen. Se Folksams hemsida för mer information, https://www.folksam.se/forbund/pappers/medlemsbarn.

Pappers servicesida Folksam

https://www.folksam.se/forbund/pappers

Fackets avtalsförsäkringar

Medlemmarna i avd 9 omfattas givetvis också av avtalsförsäkringarna.

Även kallat AMF-försäkringarna. Här lämnas en kort presentation.

  • Om du blir sjuk: Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Lämnar ersättning sjukdag 91 till 360, samt vid sjukbidrag och förtidspension
  • Om du blir skadad i arbetet: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA
  • Om du förlorar jobbet: Avgångsbidrag, AGB
  • När någon dör: Tjänstegruppliv, TGL. Livförsäkringsbeloppet är 6 basbelopp om man är under 55år. Reducering med stigande ålder.
  • När du går i pension: Avtalspension SAF-LO. Man väljer förvaltare till sin avtalspension och om man vill ha traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring.
  • Försäkringsansvarig: Kim Johansen